Leveringsvoorwaarden

 ALGEMEEN 

 ARTIKEL   1. | Definities

 ARTIKEL   2. | Identiteit van KynoSpirit 

 ARTIKEL   3. | Algemene Bepalingen

 ARTIKEL   4. | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 ARTIKEL   5. | Uitvoering en levering

 ARTIKEL   6. | Onderzoek en reclames

 ARTIKEL   7. | Garanties 

 ARTIKEL   8. | Overmacht 

 ARTIKEL   9. | Prijzen en betalingen 

 ARTIKEL 10. | Klachten 

 ARTIKEL 11. | Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 ARTIKEL 12. | Eigendomsvoorbehoud

 ARTIKEL 13. | Slotbepalingen

 

RETOURBELEID/HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 1. | Recht van annulering bij inschrijving voor diensten

ARTIKEL 2. | Recht van annulering bij webshopbestellingen

ARTIKEL 3. | Uitsluiting van het recht van annulering

ARTIKEL 4. | Opschorting en annulering

ALGEMEEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1.1  KynoSpirit, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24334091.
1.2  Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met KynoSpirit een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3  Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en KynoSpirit tot stand gekomen overeenkomst.
1.4  Producten: alle in het kader van de overeenkomst door KynoSpirit aan de wederpartij te leveren zaken, zoals diepvries- en houdbare diervoeding, dierverzorgingsproducten, spellen en accessoires.
1.5  Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door KynoSpirit aan de wederpartij te leveren diensten, zoals cursussen, trainingen, lezingen, workshops en verhuur.
1.6  Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst die middels de website tot stand is gekomen, binnen veertien dagen na ontvangst van de producten c.q. na totstandkoming van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN KYNOSPIRIT
KynoSpirit
Provincialeweg 41
9862 PB Sebaldeburen
Telefoonnummer: 0594-614608
E-mailadres: info@kynospirit.nl
KvK-nummer: 24334091
BTW-identificatienummer: NL 170055450B01

ARTIKEL 3. | ALGEMENE BEPALINGEN
3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KynoSpirit en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
3.2  De toepasselijkheid van de inkoop- of anders luidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3  Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4  Voordat middels de website een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3.5  Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
3.6  Bevoegd om bij de uitvoering van de bestellingen gebruik te maken van de diensten van derden.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1  Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van KynoSpirit vrijblijvend.
4.2  Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van KynoSpirit, binden hem niet.
4.3  Aan een aanbod van KynoSpirit dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
4.4  In het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
4.5  De overeenkomst middels de website te sluiten komt tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door KynoSpirit per e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door KynoSpirit per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de wederpartij te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door KynoSpirit is verzonden. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
4.6  De overeenkomst die niet middels de website wordt gesloten, wordt als tot stand gekomen beschouwd op het moment dat het aanbod van KynoSpirit door de wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van KynoSpirit, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KynoSpirit anders aangeeft.
4.7  Een samengestelde prijsopgave verplicht KynoSpirit niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.8  Combinatie artikelen met de daarbij behorende kortingen gelden alleen bij afhalen.
4.9  Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING EN LEVERING
5.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten en diensten plaats op het adres van KynoSpirit.
5.2  Indien overeengekomen is dat de producten op locatie van KynoSpirit worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.
5.3  KynoSpirit is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling die middels de website is geplaatst, indien de wederpartij heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod op de website zijn vermeld.
5.4  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt KynoSpirit de wijze van transport en de verpakking van de producten.
5.5  Indien de overeenkomst voor een bepaalde duur is aangegaan, eindigt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, na het verstrijken van de overeengekomen duur van rechtswege.
5.6  Indien de wederpartij in geval van een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid in verzuim is ten aanzien van een (deel)betaling, is KynoSpirit gerechtigd die overeenkomst op te schorten of te ontbinden conform het bepaalde in artikel 12 en vervolgleveringen uit te stellen totdat de wederpartij alsnog aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van KynoSpirit om ook ten aanzien van vervolg-leveringen nakoming van de overeenkomst te vorderen.
5.7. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening van de wederpartij nadat KynoSpirit hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd. Indien de consument op het moment van levering het product niet in ontvangst kan (doen) nemen, worden de producten op de locatie of bij buren achtergelaten.
5.8  KynoSpirit zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van KynoSpirit treedt pas in wanneer hij door de wederpartij in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
5.9  Het verzuim van de KynoSpirit treedt zonder ingebrekestelling in wanneer hij:
5.9a  Heeft geweigerd de zaken te leveren;
5.9b  Aflevering binnen de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
5.9c  De wederpartij aan KynoSpirit vóór het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering vóór of op een bepaalde datum essentieel is.
5.10  Vanaf het moment dat het verzuim van KynoSpirit intreedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de wederpartij daartoe overgaat, vergoedt KynoSpirit zo spoedig mogelijk alle van de wederpartij ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
5.11  KynoSpirit behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
5.12  Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN RECLAMES
6.1  De wederpartij is gehouden bij de levering van de producten en direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoordt.
6.2  Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan KynoSpirit. In geval het betreft producten die door een post- of koeriersbedrijf op een door de wederpartij aangewezen locatie worden afgeleverd, dient de wederpartij van een tekortkoming van daarvan op de pakbon aantekening te maken, of bij gebreke daarvan, onverwijld op andere wijze van de tekortkoming mededeling te doen aan KynoSpirit.
6.3  Indien een gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan KynoSpirit kenbaar te maken. Na het verstrijken van de hier bedoelde termijnen, alsook indien wordt gereclameerd na het verstrijken van een periode van een jaar na factuurdatum, vloeit er voor KynoSpirit uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent garantie is bepaald.
6.4  Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
6.5  Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan KynoSpirit worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt aanspraak op
restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden, dan wel hem een geldig beroep op garantie toekomt.
6.6  Ongefrankeerde pakketten worden door ons niet aangenomen.
6.7  Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 7. | GARANTIE
7.1  KynoSpirit staat ervoor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2  Een door KynoSpirit of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van de overeenkomst jegens KynoSpirit kunnen doen gelden.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
8.1  KynoSpirit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
8.2  Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van KynoSpirit opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet KynoSpirit daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de wederpartij worden terugbetaald.
8.3  Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
9.1  Orders met een bestelbedrag van meer dan € 100,00 worden binnen Nederland zonder doorberekening van verzend- en bezorgkosten verzonden. De verzendwijze wordt dan door KynoSpirit bepaald. De verzend- en bezorgkosten (grootte bedrag afhankelijk van de verzendwijze) komen voor rekening van de wederpartij indien het bestelbedrag € 99,99 of minder bedraagt.
9.2  Voordat de overeenkomst middels de website wordt gesloten, wordt de door wederpartij verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzend- en bezorgkosten.
9.3  Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels online betaling op de website, overboeking, dan wel contante betaling op locatie.
9.4  In geval van online betaling middels de website, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. In geval van contante betaling is KynoSpirit niet eerder gehouden tot afgifte van de producten dan nadat de betaling volledig is voldaan.
9.5  Een onjuistheid of onvolledigheid in door de wederpartij verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van KynoSpirit te worden gesteld.
9.6  Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt KynoSpirit zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de wederpartij gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.
9.7  Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
9.8  Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN
10.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij KynoSpirit.
10.2  Bij KynoSpirit ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
11.1  Aansprakelijkheid van KynoSpirit voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij KynoSpirit in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor KynoSpirit ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
11.2  KynoSpirit is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
11.3  KynoSpirit is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.
11.4  Voorts draagt KynoSpirit geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijn toeleveranciers krachtens de wettelijke regeling van de productaansprakelijkheid de schade draagt.
11.5  KynoSpirit is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de wederpartij de gebruiksvoorschriften en andere instructies van KynoSpirit behoorlijk had opgevolgd.
11.6  KynoSpirit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van KynoSpirit bestaat, is KynoSpirit uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KynoSpirit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KynoSpirit toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
11.7  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KynoSpirit bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt.
11.8  Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van KynoSpirit te allen tijde beperkt tot drie maal het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan KynoSpirit verschuldigd was, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van KynoSpirit betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KynoSpirit is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.9  De wederpartij vrijwaart KynoSpirit van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door KynoSpirit en in verband met het gebruik van de door hem geleverde producten.
11.10  In het geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1  Alle door KynoSpirit geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
12.2  Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
12.3  Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht KynoSpirit daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
12.4  De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan KynoSpirit ter inzage worden gegeven.
12.5 De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan KynoSpirit of door KynoSpirit aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. KynoSpirit is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
13.1  Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en KynoSpirit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2  Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van KynoSpirit aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
13.4  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


RETOURBELEID/HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 1. | RECHT VAN ANNULERING BIJ INSCHRIJVING VOOR DIENSTEN
1.1  Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de wederpartij de overeenkomst die mondeling, schriftelijk, middels de website of social media is gesloten, gedurende 14 dagen na bevestiging of factuur door KynoSpirit, zonder opgave van redenen schriftelijk annuleren.     
1.2  Na de periode van 14 dagen kan de wederpartij  een schriftelijk verzoek tot annulering indienen waarna KynoSpirit dit verzoek binnen 48 uur zal beoordelen en beantwoorden. 
Indien KynoSpirit aan uw verzoek gehoor geeft gelden onderstaande criteria:
1.2a   Annulering tot 4 weken voor de gereserveerde datum zal het inschrijfgeld geretourneerd worden onder inhouding van € 25,00 administratiekosten.
1.2b   Annulering tot 2 weken voor de gereserveerde datum ontvangt de wederpartij  50% van het betaalde inschrijfgeld retour onder inhouding  van € 25,00 administratiekosten.
1.2c   Annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde datum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
1.3  Na de periode van 14 dagen is de wederpartij verplicht de dienst te betalen, ongeacht of deze de dienst daadwerkelijk afneemt. Het bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dienst (lezing, workshop, cursus of een ander evenement) te zijn voldaan, of bij latere inschrijving, gelijktijdig met de inschrijving.
1.4  KynoSpirit behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de lezing, workshop, cursus of een ander evenement te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren. Bij annulering door KynoSpirit wordt het door de wederpartij betaalde bedrag door KynoSpirit op de bankrekening van de wederpartij teruggeboekt. Bij verplaatsing heeft de wederpartij het recht de inschrijving kosteloos te annuleren binnen 14 dagen na de melding van verplaatsing.

ARTIKEL 2. | RECHT VAN ANNULERING BIJ WEBSHOPBESTELLINGEN
2.1  Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst die via de website is gesloten, gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen schriftelijk annuleren.
2.2  De wederpartij die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of andere door KynoSpirit aangewezen wijze een verzoek in te dienen. Zo spoedig mogelijk nadat KynoSpirit in kennis is gesteld van het voornemen van de wederpartij om de overeenkomst te annuleren en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal KynoSpirit de annulering van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
2.3  Indien de wederpartij het recht van annulering toekomt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het recht van annulering vervalt in elk geval indien en voor zover de directe verpakking is geopend.
2.4  Indien de wederpartij van het recht van annulering gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking weer aan KynoSpirit ter beschikking stellen.
2.5  Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de wederpartij meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, KynoSpirit gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen betalingen.
2.6  Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de annulering van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2.2, door KynoSpirit is bevestigd.
2.7  Indien de wederpartij gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
2.8  KynoSpirit zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de wederpartij terugbetalen, mits de producten door KynoSpirit zijn terugontvangen, dan wel door de wederpartij is aangetoond dat, in geval van retourzending, de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 3. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ANNULERING.
De wederpartij heeft geen recht van annulering bij:
a) inschrijving voor de Clubshow of de Valentine show of een dergelijk evenement, later te bepalen door KynoSpirit. Deze melding wordt tevens bekend gemaakt bij de mogelijkheid tot inschrijving voor deze dienst op de webshop.
b) een overeenkomst betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c) bevroren producten worden niet retour genomen door KynoSpirit.
d) de levering van producten die snel bederven of een dusdanige beperkte houdbaarheid hebben dat doorverkoop bemoeilijkt wordt of onmogelijk is;
e) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
f) een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 
ARTIKEL 4. | OPSCHORTING EN ANNULERING
4.1  KynoSpirit is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te annuleren, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst KynoSpirit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
4.2  Voorts is KynoSpirit gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.3  De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door KynoSpirit op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of annuleringsrecht.
4.4  Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die KynoSpirit ten gevolge van de opschorting of annulering van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
4.5  Indien KynoSpirit de overeenkomst op grond van dit artikel annuleert, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.